goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Gud med oss

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.” Ps 46:2-4

Gud är vår beskyddare och sköld. Han är alltid närvarande hos oss.

Under dessa sista dagar erbjuder världen bekymmer och osäkerheter. Vi vet inte längre vad som väntar i framtiden.

Men Gud är den som är med oss också där. Tack vare honom kan vi vara trygga eftersom han försäkrar oss om sin närvaro.
Som Romarbrevet 8:31 säger: ” Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?”

När Jesus skulle födas till denna värld fick Josef och Maria uppmaningen att ge Honom namnet Jesus vilket betydde Frälsaren.

I Matt.1:21-23 sägs: ”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Jesus lovade sina lärjungar att han skulle vara med dem alltid.
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut Matt.28:20b

I Jes.41:10 står det: ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

Därför kan vi i varje situation och inför varje ny dag finna vila i Honom ensam. Han är alltid nära, Immanuel – Gud med oss.

Hela vägen går han med mig, o, vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet, när jag på hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet uti honom har min själ,
och jag vet: vad helst mig möter, gör dock Jesus alltid väl.
Och jag vet: vad helst mig möter, gör dock Jesus alltid väl.

Hela vägen går han med mig, är på branterna mitt stöd,
ger mig nåd för varje prövning, styrker mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta, vägen kännas tung och lång,
glädjekällor strax ur klippan väller fram som förr en gång.
Glädjekällor strax ur klippan väller fram som förr en gång.

Hela vägen går han med mig – vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad, kasta mig för tronen ned,
skall jag ej den sången glömma: Hela vägen gick han med.
Skall jag ej den sången glömma: Hela vägen gick han med.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén